HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSINACH NA rok szkolny 2020/21

 

1) REKRUTACJA DO SP W OSINACH

l.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.        

Złożenie deklaracji kontynuowania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 letnie, które w roku szkolnym 2019/20 uczęszczało do oddziału przedszkolnego w SP w Osinach

 

 

do 14.02. 2020r.

--------

2.        

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka 5 lub 6 -letniego  do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Osinach

 

od 2.03. do 20. 03. 2020 r.

od 6.04. do 10.04.2020r

3.        

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz złożenie zgłoszenia dziecka do klasy I z obwodu szkoły

od 10.02. 2020r. do 27.03.2020 r.

 

 od 4.05 do 15.05. 2020r.

4.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

od 01.04.2020r.

do 08.04.2020 r.

Od 18. 05. 2020r. do 22.05.2020r.

5.        

Podanie do publicznej wiadomości na terenie szkoły przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 do 17. 04. 2020r.

do 26.05.2020 r.

6.        

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 24. 04. 2020 r.

do 28.05.2020 r.

7.        

Podanie do publicznej na terenie szkoły wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 26.04.2020 r.

do 29.05.2020r.

8.        

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.

 

9.        

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia  oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.    

Rodzic kandydata  może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

11.    

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

  1. ZGŁOSZENIA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły obejmującym miejscowość Osiny nie podlegają procesowi rekrutacji i przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia dziecka do klasy I. (rodzice wypełniają kartę zgłoszenia). – termin do 20.03.2020 r.

  1. REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSINACH
  2. a) Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach w roku szkolnym 2019/20 składają wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2020/21 – termin do 14.02.2020r.
  3. b) pozostali rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach w roku szkolnym 2020/21 (dotyczy dzieci 5 i 6 letnich, które nie uczęszczały do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym) – termin do 20.03. 2020r.

 

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły oraz u wychowawców poszczególnych oddziałów.