Patron Patron

Uchwała Rady Gminy

Uchwała Nr XXXVI/185/2006
RADY GMINY ŻYRZYN
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Osinach.

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust.1 pkt 3 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Osinach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego uchwala, co następuje:

§1

Szkole Podstawowej w Osinach nadaje się imię "Księdza Jana Twardowskiego".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rocznica śmierci ks. Jana Twardowskiego

WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI DO WARSZAWY W DN.18.01.2007r.

18 stycznia 2007 roku 42- osobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli (dyrektor Ewa Dutkiewicz, Renata Bielak, Jadwiga Kozłowska ), księdza Andrzeja Mizury i Pani Anny Osińskiej  pojechała na wycieczkę do Warszawy. Tego dnia  mijała I rocznica śmierci patrona naszej szkoły, księdza Jana Twardowskiego. Wizytę w Warszawie rozpoczęliśmy od odwiedzenia grobu księdza – poety. Zeszliśmy do podziemi Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze i wysłuchaliśmy opowieści księdza –kustosza o miejscu , w którym się znajdowaliśmy. Następnie wszyscy (uczniowie i opiekunowie) wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej. Kolejnym punktem programu była wizyta na Zamku Królewskim i obejrzenie wystawy skarbów jasnogórskich. Po wyjściu z zamku, na Placu Zamkowym dzieci chwilę porozmawiały z Wojciechem Cejrowskim, przyjacielem księdza Andrzeja Mizury i zrobiły zdjęcia. Krótko odpoczęliśmy w autokarze i spod zamku poszliśmy Krakowskim Przedmieściem do Kościoła Sióstr Wizytek. Tam uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św. w intencji ks.Jana Twardowskiego w I rocznicę Jego śmierci. Przewodniczył jej Prymas Polski  Kardynał Józef Glemp, który również poświęcił Epitafium ku czci Zmarłego. Wysłuchaliśmy także uroczystej homilii przygotowanej na tę okoliczność i recytacji wierszy księdza Twardowskiego w wykonaniu aktorów. W drodze   powrotnej do autokaru na chwilę zatrzymaliśmy się przed Pałacem Prezydenckim. Ostatnim punktem programu naszej wycieczki była wizyta w McDonaldsie.

Około godziny 2100 wróciliśmy do Osin.

List do Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Życiński

Osiny;31.03 2006r.

Szkoła Podstawowa w Osinach

Gmina Żyrzyn

S.P.0717-3/06

Jego Ekscelencja

Ks. Arcybiskup Józef Życiński

Metropolita LubelskiSzanowny Księże Arcybiskupie

Dyrektor , rada pedagogiczna , rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Osinach zwracają się z gorącą prośbą o akceptację naszej decyzji i wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia księdza Jana Twardowskiego.

Osiny są wsią w województwie lubelskim położoną 8 kilometrów od Puław . Szkoła Podstawowa w Osinach istnieje od 1937r. Obecnie uczy się w niej 103 dzieci i pracuje 12 nauczycieli . Od 1 września 2000r. uczymy się w pięknym , nowym budynku.

Z poezją i biografią księdza Jana Twardowskiego uczniowie mogli zapoznać się na lekcjach języka polskiego  Jego wiersze pełne ciepła i życzliwości uczą dzieci miłości do ludzi , przyrody i Boga. Bardzo często dedykuje poeta swoje utwory właśnie najmłodszym czytelnikom. Nasi uczniowie pokochali je za niezwykłą prostotę i piękno. W nich mogą znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące wiary, miłości i życia .

Życie księdza Jana Twardowskiego , w którym był czas walki o wolność Ojczyzny ,naukę , pracę z dziećmi niepełnosprawnymi , poezję  oraz kapłaństwo, budzi podziw i szacunek .

Uważamy , że ksiądz Jan Twardowski był wielkim Polakiem , wspaniałym wzorem dla współczesnych polskich dzieci i młodzieży, dlatego pragniemy , by nasza szkoła nosiła Jego imię .

Wspólnie z rodzicami , uczniami i nauczycielami będziemy pracować nad lepszym poznaniem życia , działalności i twórczości poety  oraz wprowadzać w życie wartości i prawdy przez Niego głoszone.

Opracowaliśmy bogaty harmonogram działań temu służący.

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 28 marca 2006r ,po jednomyślnym przyjęciu przez ogół rodziców na zebraniu w dniu 20.03.2006r.kandydatury księdza Jana Twardowskiego upoważniła, dyrektora szkoły do działań zmierzających do nadania szkole imienia.

Otrzymaliśmy już opinię Wójta Gminy oraz Proboszcza Parafii w Osinach, kopie w załączeniu .Dołączamy misję i wizję szkoły i plan pracy nad poznaniem patrona.

Czulibyśmy się wyróżnieni i szczęśliwi , gdyby ksiądz arcybiskup wyraził zgodę , by ksiądz Jan  Twardowski został patronem Szkoły Podstawowej w Osinach.

Działania wokół patrona szkoły

Od 2000r pracowaliśmy nad poszukiwaniem patrona dla naszej szkoły . Wspólnie z rodzicami i radą pedagogiczna , uczniami wybraliśmy księżnę Izabelę Czartoryską . Na zajęciach lekcyjnych , pozalekcyjnych poznaliśmy życie i działalność księżnej . Byliśmy blisko doprowadzenia do finału , ale część środowiska związana z innym kandydatem , który nie uzyskał pierwszeństwa – Batalionami Chłopskimi ,wystosowała oficjalny protest do Rady Gminy Żyrzyn . Po rozmowach doszliśmy do wniosku ,że należy jeszcze raz zastanowić się nad wyborem . Uroczystość nie doszła do skutku . Stwierdziliśmy ,że patron powinien łączyć szkołę ze środowiskiem lokalnym , konflikt nikomu nie przyniesie korzyści.

Odczekaliśmy dwa lata i w roku 2005 wróciliśmy do tematu. Na radzie pedagogicznej, na godzinach wychowawczych , na zebraniach z rodzicami omawialiśmy różne kandydatury na patrona naszej szkoły.

Od stycznia 2006r prace zostały przyspieszone . Rada Pedagogiczna po rozmowach z uczniami zaproponowała na patrona szkoły księdza Jana Twardowskiego. 20.03.2006r na zebraniu rodzicami przestawiliśmy prezentację multimedialną postaci księdza Jana Twardowskiego , uczniowie recytowali wiersze poety. Rodzice uczniów w głosowaniu jawnym ,jednomyślnie zaakceptowali księdza Jana Twardowskiego na patrona naszej szkoły.

Rada Pedagogiczna w dniu 28 marca 2006r , mając akceptację rodziców i uczniów, oficjalnie przyjęła program zmierzający do nadania szkole imienia księdza Jana Twardowskiego .Dyrektor szkoły wystosowała listy do Wójta Gminy i Proboszcza Parafii w Osinach z prośbą o ustosunkowanie się do naszego wyboru .Odpowiedzi były zadawalające i popierające nas w tym wyborze.

Dyrektor szkoły wystosowała pismo do ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego z prośba o wyrażenie zgody , by Szkoła Podstawowa w Osinach nosiła imię ks. Jana Twardowskiego.

Z poezją i biografią księdza Jana Twardowskiego uczniowie mogli zapoznać się na lekcjach języka polskiego Jego wiersze pełne ciepła i życzliwości uczą dzieci miłości do ludzi , przyrody i Boga. Bardzo często dedykuje poeta swoje utwory właśnie najmłodszym czytelnikom. Nasi uczniowie pokochali je za niezwykłą prostotę i piękno. W nich mogą znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące wiary, miłości i życia .

Życie księdza Jana Twardowskiego , w którym był czas walki o wolność Ojczyzny, naukę , pracę z dziećmi niepełnosprawnymi , poezję oraz kapłaństwo , budzi podziw i szacunek .

Uważamy , że ksiądz Jan Twardowski był wielkim Polakiem i wspaniałym wzorem dla współczesnych polskich dzieci i młodzieży i dlatego pragniemy , by nasza szkoła nosiła Jego imię .

Wspólnie z rodzicami , uczniami i nauczycielami będziemy pracować nad lepszym poznaniem życia , działalności i twórczości poety oraz wprowadzać w życie wartości i prawdy przez Niego głoszone.

Opracowaliśmy bogaty harmonogram działań temu służący.

 

Plan pracy nad poznaniem Patrona Szkoły w Osinach.

 

 

L.p.

Forma pracy -zadania

Odpowiedzialni

Biorący udział

Termin

Uwagi

1.

Wybieramy patrona szkoły , ogłoszenie wyboru , dyskusje w klasach . podjęcie decyzji , głosowanie.

Opiekun SU, wychowawcy klas , dyrektor szkoły

Uczniowie , rodzice, SU, RP

Do marca 2006r

 

2.

Opracowanie i przeprowadzenie lekcji poświęconych patronowi szkoły w klasach O -VI.

Nauczyciel języka polskiego , historii, sztuki . wychowawcy klas

uczniowie Kwiecień 2006r.
3. Przygotowanie prezentacji patrona szkoły dla rodziców (prezentacja multimedialna, recytacja wierszy przez uczniów) Uczniowie , nauczyciel języka polskiego i nauczania zintegrowanego ,dyrektor szkoły Rodzice uczniów , nauczyciele 20.03.06r.
4. Wykonywanie gazetek klasowych poświęconych patronowi Wychowawcy klas 0-VI

Nauczyciel bibliotekarz

Uczniowie IV-VI

Wychowawcy klas

Maj 2006r.
5. Przygotowanie albumów lub plakatów o życiu ks. Jana Twardowskiego Nauczyciel –bibliotekarz - koordynator Uczniowie chętni 2006r
6. Zakup pozycji książkowych i broszur dotyczących patrona Nauczyciel -bibliotekarz
7. Wymiana korespondencji pomiędzy szkołą a Kurią Biskupią w Lublinie Nauczyciel polonista , dyrektor szkoły Marzec –kwiecień 2006r.
9. Nawiązanie współpracy ze szkołami imienia ks. Jana Twardowskiego Dyrektor szkoły Wrzesień 2006r
10. Uroczysty apel poświęcony patronowi SU, koła teatralne klas starszych i młodszych Uczniowie , nauczyciele Czerwiec 2006r.
11. Wycieczka do Warszawy do miejsc związanych z życiem i działalnością ks. J. Twardowskiego Nauczyciele wychowawcy Uczniowie klas I-III

Uczniowie klas IV-VI

Wrzesień /październik 2006r.
12. Wystawa zdjęć z wycieczki Nauczyciel plastyki Do społeczności szkolnej Październik 2006r.
13.

Konkurs plastyczny

Ilustracja do wierszy patrona

Nauczyciel plastyki nauczyciele klas I-III

uczniowie

Listopad 2006r

14.

Konkurs wiedzy o patronie i jego poezji

Nauczyciel języka polskiego , historii i biblioteki

Uczniowie chętni z klas III-VI.

Finał styczeń 2007.

16.

Prezentacja poezji ks. Jana Twardowskiego

Koło teatralne

Uczniowie chętni

Listopad 2006r

17.

Przygotowanie części artystycznej na uroczystość nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego

Koło teatralne

Zaproszeni goście , nauczyciele , rodzice , uczniowie

Maj / czerwca 2007r.

Oficjalne pismo do Rady Gminy Żyrzyn o nadanie Szkole Podstawowej w Osinach imienia księdza Jana Twardowskiego wystosujemy we wrześniu 2006r.