Uchwała Rady Gminy

Uchwała Nr XXXVI/185/2006
RADY GMINY ŻYRZYN
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Osinach.

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust.1 pkt 3 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Osinach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego uchwala, co następuje:

§1

Szkole Podstawowej w Osinach nadaje się imię "Księdza Jana Twardowskiego".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.