Informacja

Informujemy, że bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki zostały zamieszczone na stronach organu prowadzącego –  na BIP gminy Żyrzyn.